I enlighet med Lag 34/2002, av den 11 juli, Tjänster i informationssamhället och Elektronisk Handel (LSSI-CE), LAZKANO INTERNET SL informerar som äger webbplatsen www.todo-deporte.com . I enlighet med kraven i artikel 10 i nämnda Lag, LAZKANO INTERNET SL rapporterar följande data:

Innehavaren av denna webbplats är LAZKANO INTERNET SL, med CIF B20980447 och är registrerade i CL BARRENKALEA 17 20570, BERGARA (GUIPÚZCOA), registrerade i Mercantile Registret, i volym ......................, folio ......................., ark ..................... och registrering ....................... E-postadress för att kontakta företaget är: INFO@TODO-DEPORTE.COM .

 

 

ANVÄNDAREN OCH BEHANDLING AV ANSVAR

Navigering, få åtkomst till och använda webbplatsen LAZKANO INTERNET SL ger tillstånd av användaren, att acceptera, från navigering på webbplatsen LAZKANO INTERNET SL, alla villkor för användning här utan att det påverkar tillämpningen av de obligatoriska rättsliga krav, om så är lämpligt.

Webbplatsen LAZKANO INTERNET SL erbjuder ett brett utbud av information, tjänster och data. Användaren tar på sig ansvaret för korrekt användning av webbplatsen. Detta ansvar kommer att omfatta:

- Det riktighet och laglighet i den information som lämnas av användaren i form förlängas med LAZKANO INTERNET, SL för att få tillgång till vissa av innehåll eller tjänster som erbjuds på webben.

- Användning av information, tjänster och data som erbjuds av LAZKANO INTERNET SL som strider mot bestämmelserna i detta villkor, Lag, moral, goda seder eller allmän ordning, eller som annars kan medföra skada på tredje mans rättigheter eller driften av webbplatsen. POLITIK LÄNKAR OCH UNDANTAG FRÅN ANSVAR LAZKANO INTERNET, SL ansvarar inte för innehållet på webbplatser som användaren får tillgång till genom de länkar som är etablerade på dess hemsida och förklarar att det i inget fall skall undersöka eller utöva någon form av kontroll över innehållet på andra webbplatser i nätverket. Inte heller kommer att garantera teknisk tillgänglighet, exakthet, riktigheten, giltigheten eller lagligheten av platser utanför sin egendom som kan nås via länkar. LAZKANO INTERNET SL förklarar att ha vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att undvika skador på användare av webbplatsen som härrör från surfar på din webbplats. I konsekvens med detta, LAZKANO INTERNET, SL ansvarar inte i något fall för skada som Internet-användare kan drabbas av. ÄNDRINGAR LAZKANO INTERNET, SL förbehåller sig rätten att göra ändringar som den finner lämpligt, utan förvarning, i innehållet på din webbplats. Både i fråga om innehåll på webbplatsen, såsom villkor för användning av samma, eller i de allmänna villkoren för avtalet. Sådana ändringar kan göras via sin webbplats på något sätt rättsligt tillåten och skall vara obligatoriska följs under den tid som de publiceras på webbplatsen och tills de är skäligen modifieras av någon annan efterföljande.

 

TJÄNSTER FÖR ONLINE-REKRYTERING

Vissa av innehållet på webbplatsen av LAZKANO INTERNET SL innehålla möjlighet till Online-rekrytering. Användningen av densamma kräver läsning och obligatoriskt godkännande av de allmänna upphandlande villkor som fastställts för detta ändamål av LAZKANO INTERNET SL.

 

 

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

I enlighet med vad som fastställs Organisk Lag 15/1999 av Skydd av Data av Personlig Karaktär (LOPD), LAZKANO INTERNET SL informerar användarna om sin hemsida att de personuppgifter som samlas in av företaget genom webbplatser former i dess sidor, kommer att införas i en automatiserad fil under ansvar av LAZKANO INTERNET SL, med syfte att underlätta, påskynda och uppfylla de åtaganden som ingåtts mellan parterna.

Också, LAZKANO INTERNET SL informerar möjlighet att utöva rätten till tillgång, rättelse, annullering och opposition genom att skriva till följande adress: CL BARRENKALEA 17 20570, BERGARA (GUIPÚZCOA).

Så länge användaren inte kommunicera annat sätt att LAZKANO INTERNET SL, det kommer förstås att dina uppgifter inte har ändrats, användaren samtycker till att anmäla LAZKANO INTERNET SL någon förändring och att LAZKANO INTERNET SL har tillstånd att använda dem för att behålla relationen mellan parterna.

 

 

IMMATERIELL OCH INDUSTRIELL ÄGANDERÄTT

LAZKANO INTERNET SL av sig själv eller som en förvärvare, är innehavare av alla rättigheter för immateriell och industriell egendom av sin webbsida, liksom de delar som finns där (inklusive men inte begränsat till, bilder, ljud, ljud, video, mjukvara eller text, varumärken eller logotyper, kombinationer av färger, struktur och design, val av material som används, dator program som är nödvändig för dess verksamhet, tillgång och användning, etc..), som ägs av LAZKANO INTERNET SL. Kommer att vara, därför fungerar skyddad immateriell egendom av det spanska rättssystemet, de är föremål för tillämpliga på både spanska och eu-regler på detta område, som internationella avtal om frågan och undertecknas av Spanien.

Alla rättigheter förbehållna. Enligt bestämmelserna i artiklarna 8 och 32.1 andra stycket i Lagen om Immateriella rättigheter, är uttryckligen förbjuden kopiering, distribution och kommunikation till allmänheten ingår hans villkor för att sätta disposition, av hela eller en del av innehållet i denna webbplats, med kommersiellt syfte, i något som helst stöd och med tekniska medel, utan tillstånd av LAZKANO INTERNET SL.

Användaren förbinder sig att respektera rättigheterna för Immateriell och Industriell Egendom som ägs av LAZKANO INTERNET SL. Du kan visa delar portal och även skriva ut, kopiera och spara dem på hårddisken på din dator eller i någon annan fysisk support alltid och när det är unikt och exklusivt, för hans personliga och privata bruk. Användaren skall avstå från att ta bort, ändra, kringgå eller manipulera någon skyddsanordning eller säkerhetssystem som var installerad i sidorna av LAZKANO INTERNET SL.

 

 

RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER, TILLÄMPLIGA LAGAR OCH JURISDIKTION

LAZKANO INTERNET, SL förbehåller sig också rätten att lämna civil-eller straffrättsliga åtgärder som bedöms lämpliga av felaktig användning av webbplatsen och innehållet, eller för brott mot dessa villkor.

Förhållandet mellan användaren och leverantören skall regleras av de föreskrifter som är i kraft och tillämpning i den spanska territoriet. Uppstår en tvist kan part hänskjuta sina tvister till skiljeförfarande eller gå till vanliga jurisdiktion överensstämmer med reglerna om domstols behörighet och befogenheter i detta avseende. LAZKANO INTERNET SL har sitt säte i GUIPÚZCOA (Spanien).

Latest Blog